QUY TR̀NH ĐĂNG KƯ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC TẾ

1. Nguyên tắc đăng kư tên miền quốc tế

 • Tên miền đăng kư phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lư và sử dụng tài nguyên Internet và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xă hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.
 • Tổ chức, cá nhân đăng kư, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ “Trách nhiệm của chủ thể đăng kư tên miền quốc tế” tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 44, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 03/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.
 • Tuân thủ mọi quy định của ICANN về việc đăng kư và sử dụng tên miền quốc tế

2. Trách nhiệm của chủ thể đăng kư tên miền quốc tế:

2.1 Hoàn thiện bản khai:

 • Chủ thể phải nộp Bản khai đăng kư tên miền theo mẫu Nhà đăng kư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tên miền theo quy định (link download bản khai dành cho tổ chức: https://viethost.net/bankhai/BieuMauBanKhaiDangKyToChuc.doc, link download bản khai dành cho cá nhân https://viethost.net/bankhai/BieuMauBanKhaiDangKycanhan.doc )

 • Đối với tên miền có từ khóa nhạy cảm, chủ thể hoàn thiện bản khai theo mẫu https://viethost.net/bancamket.docx

 • Khi thay đổi tên gọi của cá nhân, các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, hộp thư điện tử, giấy tờ tùy thân th́ cá nhân, cơ quan, tổ chức, phải thông báo ngay cho Nhà đăng kư biết để cập nhật lên lên hệ thống và cơ sở dữ liệu của tên miền, đảm bảo thông tin chính xác.
 • Nhà đăng kư không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lư và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định này.
 • Chủ thể đăng kư sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lư và sử dụng tên miền đăng kư theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.
 • Chủ thể tên miền phải chủ động theo dơi thông tin về t́nh trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đă đăng kư, nộp phí duy tŕ trước ngày tên miền hết thời hạn.

2.2 Khai báo thông tin trên môi trường mạng:

– Chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền sau khi đăng kư trên môi trường mạng tại website http://www.thongbaotenmien.vn  của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.

– Khi có sự thay đổi thông tin đă thông báo, tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải sử dụng tên truy cập và mật khẩu đă được cấp để thực hiện việc bổ sung, thay đổi hay xóa các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đang sử dụng tại địa chỉ : https://thongbaotenmien.vn/quy-trinh/quy-trinh-cap-nhat-thong-tin-ten-mien-quoc-te-da-thong-bao.xhtml  

 

Tóm tắt quy tŕnh thực hiện:

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Lựa chọn tên miền

Chủ thể

- Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng kư thông qua WHOIS.

- Lựa chọn tên miền theo nguyên tắc đăng kư được quy định của ICANN (website: icann.org)

 

2

Chọn Nhà đăng kư

Chủ thể

 

Chủ thể lựa chọn và liên hệ với NĐK tên miền phù hợp với nhu cầu của ḿnh để được tư vấn thực hiện đăng kư tên miền.

Thông tin về các NĐK tên miền quốc tế tại Việt nam được công bố tại địa chỉ http://thongbaotenmien.vn

 

3

Hoàn thiện thủ tục đăng kư

Chủ thể

NĐK

- Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng kư tên miền theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:

(1) Bản khai đăng kư tên miền (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) theo mẫu quy định của NĐK đă lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

(2) Giấy tờ tùy thân: CMT, CCCD (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của chủ thể là cá nhân hoặc người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng kư; Giấy tờ tùy thân là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.

 

4

Thực hiện việc đăng kư tên miền

NĐK

NĐK thực hiện việc đăng kư tên miền và tên miền sẽ được khai báo kích hoạt.

 

5

Đưa tên miền vào sử dụng

Chủ thể

NĐK

- Thông báo tên miền trên trang web http://thongbaotenmien.vn

- Thực hiện khai báo theo Điều 20 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT về việc Thông báo sử dụng tên miền quốc tế.

 

 

Các quy định khác:

 

3. Đối với các Nhà đăng kư tên miền quốc tế tại Việt Nam

 • Trước ngày 10 của tháng đầu tiên hàng quư, Nhà đăng kư tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà ḿnh đang quản lư về VNNIC trên môi trường mạng theo hướng dẫn chi tiết được quy định tại địa chỉ thongbaotenmien.vn.
 • Nội dung chi tiết đề nghị xem tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Quản lư thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng kư tên miền quốc tế tại đơn vị ḿnh bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân;
 • Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng kư tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 23 Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lư vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế mà ḿnh quản lư;

4. Một số quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới việc đăng kư, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam.

4.1 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/20009

Điều 23 – Luật Công nghệ thông tin quy định:

Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng tại website https://www.thongbaotenmien.vn/  với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) những thông tin sau đây:

 • Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh hoặc giấy phép mở văn pḥng đại diện; tên cá nhân;
 • Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;
 • Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;
 • Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;
 • Các tên miền đă đăng kư.
 • Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin này, khi thay đổi thông tin th́ phải thông báo về sự thay đổi đó.

4.2 Quy định tại điểm a, b và c Khoản 1, Điều 44, 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Thông báo thiếu một trong các thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;

+ Không cập nhật khi có thay đổi một trong các thông tin liên hệ của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền theo quy định;

+ Không cung cấp thông tin về tên miền hoặc không phối hợp với cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

4.3 Quy định tại điểm a, c và d Khoản 2, Điều 44, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Thông tin đăng kư sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực;

+ Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng kư tên miền.

4.4 Quy định tại Khoản 3, Điều 44, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

– Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thu hồi tên miền đối với các hành vi vi phạm:

+ Thông tin đăng kư sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực;

+ Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng kư tên miền.